โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายพันรอง สนพรม
ประธานสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นายจุมพล มังกร
รองประธานสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นายอนันตเดช โชตินอก
เลขานุการประธานสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

 
นางชนิดาภา ภูมลา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
 
นายอรุณ ชอบสอาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
 
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริสาขา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
 
น.ส.ไพริน จันทร์ทิพย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
 
นายโยคี เทียบกลึง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
 
นายจิตรกร แสนโคตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
 
นายสมบูรณ์ ใจยุติธรรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
 
นายชัยวัฒน์ ประหุน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
 
นายอำพล นวนกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
 
นายกิติวุฒิ เพชรประไพ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
 
นายสุมิตร พริ้งชัยภูมิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
 
นายวิชัย ต้อยจัตุรัส
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
 
นายเปี๊ยก ไพรวัลย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
 
นายอุดม ธุระพันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16
 
นางสุพล สุพรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology