ระเบียบและกฏหมาย

1. กฎ-ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเดือนครู-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2555.pdf
2. กฎกระทรวง-ฉบับที่15-พ.ศ.-2560-เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น.pdf
3. ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-เงื่อนไข-การกำหนดเงินโบนัส-พ.ศ.-2559.pdf
4. ประกาศ-ก.กลาง-มาตรฐานทั่วไปพนักงานจ้าง-ฉบับที่-3.pdf
5. ประกาศ-ก.กลาง-มาตรฐานทั่วไปพนักงานจ้าง-ฉบับที่-4.pdf
6. ประกาศ-ก.กลาง-อัตราเงินเดือน-บัญชี-5.pdf
7. ประกาศ-ก.กลาง-เงินประจำตำแหน่งระบบแท่ง-59.pdf
8. ประกาศ-ก.กลาง-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับค่าจ้างลูกจ้าง-อปท.ฉบับที่-5-พ.ศ.2561.pdf
9. พระราชบัญญัติ-การขุดดินและถมดิน-พ.ศ.-2543.pdf
10. พระราชบัญญัติ-กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2549.pdf
11. พระราชบัญญัติ-กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.-2542.pdf
12. พระราชบัญญัติ-กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2542.pdf
13. พระราชบัญญัติ-ควบคุมอาคาร-พ.ศ.-2522.pdf
14. พระราชบัญญัติ-ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499.pdf
15. พระราชบัญญัติ-ผู้สูงอายุ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2553.pdf
16. พระราชบัญญัติ-ผู้สูงอายุ-พ.ศ.-2546.pdf
17. พระราชบัญญัติ-ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น-พ.ศ.-2542.pdf
18. พระราชบัญญัติ-วินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.-2561.pdf
19. พระราชบัญญัติ-สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2547-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2538.pdf
20. พระราชบัญญัติ-สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2547-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2542.pdf
21. พระราชบัญญัติ-สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2547-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2546.pdf
22. พระราชบัญญัติ-ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.-2550.pdf
23. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2537-ฉบับที่-6-พ.ศ.2552.pdf
24. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2537-ฉบับที่-7-พ.ศ.2562.pdf
25. ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ-พ.ศ.-2557.pdf
26. ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน-การจัดการแข่งขันกีฬาฯ-ของ-อปท.-พ.ศ.-2559.pdf
27. ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ-2559.pdf
28. ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่-อปท.2560.pdf
29. ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560.pdf
30. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2548.pdf
31. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2545.pdf
32. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน-พ.ศ.2548.pdf
33. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินฯ-ของ-อปท.-พ.ศ.2547.pdf
34. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน-อปพร.-พ.ศ.-2560.pdf
35. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.-2547.pdf
36. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยคชจ.เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น-ฉ-2-พ.ศ.-2558.pdf
37. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยคชจ.เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น-ฉ-3-พ.ศ.-2559.pdf
38. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยคชจ.เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น-ฉ-4-พ.ศ.-2561.pdf
39. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยคชจ.ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น-พ.ศ.-2555.pdf
40. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2559.pdf
41. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาฯของอปท.-พ.ศ.-2561.pdf
42. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉ-2-พ.ศ.2543.pdf
43. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉ-3-พ.ศ.2543.pdf
44. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2541.pdf
45. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯอปท.-ฉ-2-พ.ศ.2559.pdf
46. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯอปท.-พ.ศ.2553.pdf
47. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของอปท.-พ.ศ.2553.pdf
48. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.-พ.ศ.2552 (1).pdf
49. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.-พ.ศ.2552.pdf
50. ระเบียบคกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ-ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พ.ศ.2552.pdf
51. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโบนัส-พ.ศ.-2558.pdf
52. หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ-พ.ศ.-2561.pdf
53. หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-พ.ศ.-2555.pdf
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology