หลักฐานที่ใช้

   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. สำเนาใบอนุญาตขับขี่
   4. สำเนาทะเบียนรถที่จะใช้ประกอบการและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวรถ ภาพถ่ายรถ 4 ด้าน
   5. สำเนาใบประกอบการขนส่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
   6. แผนผังแสดงบริเวณที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
   7. แผนการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
   8. สำเนาสัญญาที่จัดทำกับผู้รับบริการทุกรายและใบเสร็จรับเงิน (ให้นำเอกสารตัวจริงมายืนยันทุกรายการ)
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology