การขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการขุดดิน-ถมดิน ตาม พ.ร.บ. การขุดดิน-ถมดิน พ.ศ. 2543
    ดิน หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน
    พื้นดิน หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
    ขุดดิน หมายความว่า กระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน
    บ่อดิน หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน
    ถมดิน หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม
    เนินดิน หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน
    แผนผังบริเวณ หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
    รายการ หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน
    1. ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ที่ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง โทร 0-4421-5411
    2. หลักฐานที่จะต้องยื่นประกอบ ดังนี้
        - แบบแปลน-รายละเอียดการขุดดิน-ถมดิน
        - สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 2-5 ชุด
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง ) ผู้ขออนุญาต จำนวน 2-5 ชุด
        - สำเนาโฉนดที่ดิน ทุกหน้า (ห้ามย่อ-ขยาย) จำนวน 2-5 ชุด
        - สำเนาใบอนุญาตในผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
        - สำเนารับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
    3. กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ขุดดิน-ถมดินในที่ดินของผู้อื่น) เพิ่มหลักฐาน ดังนี้
        - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
        - สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
    4. กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เพิ่มหลักฐาน ดังนี้
        - หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท จำนวน 1 ชุด
        - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology