ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
   1. ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจกาจภายใน 15 วัน ก่อนเปิดกิจการ
   2. ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำร้องของต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
   3. ในกรณีได้รับหนังสือแจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได้รับหนังสือแจ้งในปีถัดไปของทุกปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาต / ขอต่อใบอนุญาต
   1. สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชน ( ของผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต)
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต)
   3. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
   4. กรณีเจ้าของกิจการไม่สามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจนำ หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง
   5. ใบรับรองแพทย์ ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแต่งผม เสริมสวย
   6. ใบอนุญาตของปีที่ล่วงมาแล้ว ( กรณีขอต่อใบอนุญาต)Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology