ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างๆอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

หลักการสำคัญ
   1. ต้องมีทรัพย์สิน อันได้แก่
   2. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ
   3. ที่ดินซึ่งต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ
   4. ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 9,10 และมาตรา 19 พ.ร.บ. ฉบับที่ 4

เงินเพิ่มในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   1. ไม่ชำระภายในกำหนดเป็น " ค่าภาษีค้างชำระ" (มาตรา 43)
       - ถ้าไม่ชำระภายใน 1 เดือน เงินเพิ่มร้อยละ 2.5 แห่งภาษีที่ค้าง
       - ถ้าไม่ชำระภายใน 2 เดือน เงินเพิ่มร้อยละ 5 แห่งภาษีที่ค้าง
       - ถ้าไม่ชำระภายใน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิ่มร้อยละ 7.5 แห่งภาษีที่ค้าง
       - ถ้าไม่ชำระภายใน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิ่มร้อยละ 10 แห่งภาษีที่ค้าง
   2. ถ้าไม่ชำระภาษีและเงินเพิ่ม ภายใน 4 เดือน ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด/อายัด/ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระตามระเบียบ มท.
   3. ผู้รับประเมินไม่พอใจยื่นคำร้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น หากยื่นคำร้องภายหลังเวลา"หมดสิทธิ์ / จำนวนเงินที่ประเมินเป็นเด็ดขาด" ชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษร
   4. ผู้รับประเมินไม่พอใจ ฟ้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน "ชำระภาษีก่อนฟ้องทุกกรณี"

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   1. ผู้รับประเมินยื่นแบบฯต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
   2. กำหนดประเภททรัพย์สิน ค่ารายปี ค่าภาษี
   3. พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งพนักงานจัดเก็บภาษี
   4. พนักงานเก็บภาษีขำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันรับแจ้งการประเมิน

การประเมินค่ารายปี
   ประกาศ มท.ให้ประเมินโดยเทียบเคียงกับค่ารายได้ของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทำเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันในเขต

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
กรณีผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม
   1. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
กรณีผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า
   1. ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภรด.2 ) พร้อมด้วยหลักฐานการยื่นชำระภาษี ณ สำนักงานขององค์กรท้องถิ่นนั้นๆตั้งอยู่
   2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหลักฐานและความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการ( ภรด. 2)

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   1. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่ต้องชำระ
   2. พนักงานจัดเก็บภาษีแจ้งการประเมิน ( ภรด. 8 ) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนำเงินมาชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแบบการแจ้งประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่มUntitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology