ภาษีบำรุงท้องที่
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่
หลักการสำคัญ
    1. ต้องมีที่ดิน
      - เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือคณะบุคคลหรือ
      - ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคลหรือคณะบุคคล
    2. ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 8,23
    3. ไม่อยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนตามมาตรา 22

การชำระภาษีบำรุงท้องที่
      ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนี้และชำระได้ไม่เกินวันที่ 31 เมษายน ของทุกปี ถ้าเลยกำหนดระยะเวลาต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน
หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี
    1. สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชน
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน
    3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
    4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส. 3 เป็นต้น
    5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
    6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน)
หมายเหตุ กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช้ปีที่ยื่นแบบ ภบท.5 ให้นำ ภบท. 5 ส่วนที่มอบให้เจ้าของที่ดิน หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาด้วย

การยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ (มาตรา 8)
      เจ้าของที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับที่ดิน
    1. ที่ดินเป็นที่ตั้งของพระราชวัง
    2. ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    3. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่น
    4. ที่ดินใช้เฉพาะการพยาบาล การศึกษา กุศลสาธารณะ
    5. ที่ดินใช้เฉพาะศาสนกิจ
    6. ที่ดินใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
    7. ที่ดินใช้ในการรถไฟ / ประปา / ไฟฟ้า / ท่าเรือของรัฐ หรือสนามบินของรัฐ
    8. ที่ดินที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว
    9. ที่ดินเอกชนซึ่งราชการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
    10. ที่ดินที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ
    11. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตฯ
    12. ที่ดินที่กำหนดในกฎกระทรวง

การยกเว้น / การลด ภาษีบำรุงท้องที่
    1. ปีที่ล่วงมา ที่ดินที่ใช้เพาะปลูกเสียหายมากกว่าปกติ หรือ
    2. เพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุพ้นวิสัย
    3. ผวจ.มีอำนาจยกเว้นหรือลดภาษีได้ตามระเบียบฯ

การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
    1. บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงในจังหวัดเดียวกัน
    2. ใช้ที่ดินเพี่อ
      1) เป็นที่อยู่อาศัยของตน
      2) เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน
      3) ประกอบกสิกรรมของตน
    3. ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์
      1) เขตองค์การส่วนจังหวัด 3-5 ไร่
      2) เขตเทศบาลตำบล / สุขาภิบาล 200-400 ตารางวา
      3) เขตเทศบาลอื่น / เมืองพัทยา 50-100 ตารางวา
      4) กรุงเทพมหานคร
           - ชุมชนหนาแน่นมาก 50-100 ตารางวา
           - หนาแน่นปานกลาง 100 ตารางวา - 1 ไร่
           - ห้องที่ชนบท 3-5 ไร่
    4. บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกันได้รับลดหย่อนรวมกัน
    5. ลดหย่อนสำหรับที่ดินในจังหวัดเดียว

การชำระและการขอคืนภาษีบำรุงท้องที่
    1.ผู้มีหน้าทีเสียภาษี
      1) เจ้าของที่ดิน
      2) เจ้าของร่วมหลายคน ต้องร่วมกับภาระ
      3) หากโอนกรรมสิทธิ์ ผู้รับโอนรับภาระค่าภาษีค้างไม่เกิน 5 ปี ส่วนเกิน 5 ปี เจ้าของเดิมรับภาระ
    2. กำหนดเวลาชำระภาษี
      1) ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
      2) กรณีแจ้งประเมินหลังเดือนมีนาคมชำระภายใน 30 วัน

อัตราภาษีบำรุงท้องที่
    1. ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท้าย พ.ร.บ. ฯ
    2. 30,000 บาท แรก เสียภาษี 70 บาท
    3. 30,000 บาท ต่อไปเสียภาษี 25 บาท ต่อ 10,000 บาท
    4. ประมาณ 0.25 % ของราคาปานกลาง
    5. ประกอบกิสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก
      - เสียกึ่งอัตรา
      - ด้วยตนเองไม่เกินไร่ละ 5 บาท
    6. ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า

วิธีการคำนวณ
    1. เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่) เท่ากับ เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน
    2. ค่าภาษีต่อไร่ เท่ากับ (ราคาปานกลาง X 0.25 %) - 5


Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology