ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
    เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ( ภป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
    กรณีที่ติดตั้งป้ายรายใหม่
    ในกรณีที่ติดตั้งป้ายหรือแสดงป้ายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายแทนป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอันเป็นเหตุต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ (ภป.1) เพื่อชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย หรือนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย
    1. สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน
    3. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    4. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
    5. ใบอนุญาตติดตั้งหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย
    กรณีที่ติตั้งป้ายรายเก่า
    ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายนำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายของปีที่ล่วงมาแล้วมาแสดงด้วย

อัตราภาษีป้าย
    1. อักษรไทยล้วน 3 บาท/ 500 ตารางเซนติเมตร
    2. อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ / ภาพ / เครื่องหมายอื่น 20 บาท/500 ตารางเซนติเมตร
    3. ป้ายดังต่อไปนี้ 40/ 500 ตารางเซนติเมตร
    4. ไม่มีอักษรไทย
    5. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่าประเทศ
    6. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ม.14 (3) เสียเฉพาะเงินภาษีเพิ่มขึ้น
    7. ป้ายใดเสียต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท

การคำนวณภาษีป้าย
    1. ป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้
ส่วนกว้างที่สุด X ส่วนที่ยาวที่สุดของขอบเขตป้าย
    2. ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้
         - ถือตัวอักษรเป็นขอบเขต เพื่อกำหนดส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด
         - คำนวณ ตาม 1.
    3. คำนวณพื้นที่เป็น " ตารางเซนติเมตร"

ป้ายที่ได้รับการยกเว้น (มาตรา)
    1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหสพ
    2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า
    3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
    4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
    5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคาร และมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร
    6. ป้ายของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือท้องถิ่น
    7. ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล / ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น/หน่วยงานที่นำรายได้ให้รัฐหรือส่งรัฐ    
    8. ป้ายธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
    9. ป้ายของโรงเรียนเอกชน / สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
    10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร
    11. ป้ายของวัด
    12. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
    13. ป้ายตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
       1) ป้ายที่แสดงรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน รถแทรคเตอร์ และล้อเลื่อน
       2) ป้ายที่แสดงที่ยานพาหนะ มีพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเซนติเมตร

หลักการสำคัญของการจัดเก็บภาษีป้าย
     1. เป็นป้ายที่มีลักษณะ (ตามมาตรา 6 )
     2. แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย
     3. ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้
     4. ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรหรือเครื่องหมาย หรือโฆษณาที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
     5. ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 8


Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology