ประวัติความเป็นมา

   จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักตามพระรากฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่   7   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2539

   ตำบลนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต  มีประชาชนอพยพมาตั้งถิ่นฐาน บ้านเรือนรวมกันอยู่เป็นกลุ่มต่อ
มาจัดตั้งหมู่บ้าน และตำบลนายางกลัก  เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบำเหน็จณรงค์  ต่อมาปี  2519  จัดตั้งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเทพสถิตในปัจจุบัน  แต่เดิมมีจำนวนหมู่บ้าน  13  หมู่บ้าน  ปัจจุบันมี  17 หมู่บ้าน

   คำว่า " บ้านนายางกลัก" มีความหมาย ดังนี้คือ
   คำว่า " นา"   หมายถึง ทุ่งนาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
   คำว่า " ยาง " หมายถึง ต้นยางสามต้นที่มีลำต้นขนาดใหญ่เกิดบริเวณศาลาเจ้าพ่อขุนพล
                                ติดลำห้วยกระจวน
   คำว่า " กลัก" หมายถึง ต้นกระเบากลัก คนสมัยก่อนจึงเรียกรวมกันว่าบ้านนายางกลัก
ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายดีมาก

   บ้านนายางกลักเดิมเป็นหมู่บ้านชาวดง หรือชาวชะบนอาศัยอยู่ ประมาณ 20 หลังคาเรือน ต่อมาราษฎรจากที่ต่าง ๆ ได้มาอาศัยอยู่จึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านมาประมาณ 50 ปี
ปัจจุบันมีประชากรชาย 6,749 คน หญิง 6,532 คน จำนวน 3,857 หลังคาเรือน

   ราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำการเกษตร 80 % , ค้าขาย 15% , รับราชการ 5 %

   ราษฎรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ

   ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งธรรมชาติ คือ ห้วยลำกระจวน ที่มีน้ำตลอดปี และไผ่รวกที่เกิดตามธรรมชาติ ราษฎรมีการบริโภคอย่างเพียงพอและส่วนหนึ่งก็เก็บขายสร้างรายได้เสริมไห้กับตนเองอีกด้วย

สภาพทั่วไปของอบต.

          ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ถนนสายเทพสถิต - ซับใหญ่ กม. ที่ 35 ตั้งอยู่บ้านนายางกลัก  หมู่ที่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีระยะทางห่างจากอำเภอเทพสถิตประมาณ 35 กิโลเมตร
          อาณาเขตติดต่อ
            - ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    ตำบลโป่งนก   อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
            - ทิศใต้            ติดต่อกับ    ตำบลซับใหญ่   กิ่งอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
            - ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
            - ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


จำนวนประชากร

   ตำบลนายางกลัก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  17  หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งสิ้น  13,304   คน แยกเป็นชาย 6,843 คน,หญิง  6,601  คน  โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้     
         

หมู่บ้าน

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(รวม)

จำนวนครัวเรือน

บ้านนายางกลัก

1,380

1,373

2,753

1,072

บ้านหัวสะพาน

592

595

1,187

372

บ้านวังตาท้าว

372

343

715

271

บ้านน้ำลาด

603

545

1,148

344

บ้านเสลี่ยงทอง

334

291

602

205

บ้านโคกสะอาด

449

446

895

242

บ้านคลองไทร

215

227

442

141

บ้านห้วยน้อย

289

282

571

196

บ้านโคกอนุ

463

474

937

279

บ้านห้วยหินฝน

518

498

1,016

293

บ้านวังช้าง

128

114

242

68

บ้านเทพนิมิต

83

60

143

67

บ้านโนนจำปา

291

295

586

146

บ้านโนนเจริญ

245

208

453

165

บ้านประดู่ซับกาด

268

251

519

139

บ้านเก้าสัมพันธ์

316

319

503

141

บ้านหนองรัง

317

318

635

167

  สภาพทางสัมคม

     แนวทางการพัฒนา
     1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้มีคุณภาพ
     2.  ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     3.  ส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษาให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
     4.  ส่งเสริมและรักษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น
     5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านกีฬา
     6.  ส่งเสริมและรักษาความสงบภายใน

  สภาพทางเศรษกิจ

    การประกอบอาชีพ
    ประชากรในเขตตำบลนายางกลัก ประกอบอาชีพดังนี้
          อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 45
          อาชีพค้าขาย ร้อยละ 18
          อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 22
          อาชีพรับราชการ ร้อยละ 10
          อาชีพบริการต่าง ๆ ร้อยละ 5
    การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของตำบลนายางกลักประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยอาชีพการเกษตรส่วนใหญ่คือ อาชีพทำไร่ รองลงมาคือ ทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ ตามลำดับ

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพในตำบลนายางกลัก จำแนกตามหมู่บ้าน

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

อาชีพ

ทำนา

ข้าวโพด

มันสำปะหลัง

ทำสวน

เลี้ยงสัตว์

1

บ้านนายางกลัก

188

25

327

50

30

2

บ้านหัวสะพาน

124

50

95

0

20

3

บ้านวังตาท้าว

53

50

46

0

19

4

บ้านน้ำลาด

20

60

100

3

9

5

บ้านเสลี่ยงทอง

60

32

102

0

12

6

บ้านโคกสะอาด

152

62

101

103

8

7

บ้านคลองไทร

60

12

0

0

28

8

บ้านห้วยน้อย

18

91

50

2

2

9

บ้านโคกอนุ

40

29

120

145

14

10

บ้านห้วยหินฝน

65

175

187

23

7

11

บ้านวังช้าง

16

25

51

0

13

12

บ้านเทพนิมิต

4

21

41

0

2

13

บ้านโนนจำปา

30

30

138

60

6

14

บ้านโนนเจริญ

75

87

51

0

18

15

บ้านประดู่ซับกาด

0

5

35

40

62

16

บ้านเก้าสัมพันธ์

19

10

20

10

20

17

บ้านหนองรัง

5

4

10

5

5

รวม

929

768

1,474

441

275

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

การเกษตรในตำบลนายางกลัก

ชนิดพืช

จำนวนพื้นที่ (ไร่)

จำนวนเกษตรกร
 (ราย)

ผลผลิตต่อไร่
(กก.)

มันสำปะหลัง

40,000

1,474

2,900

พริก

2,000

-

900

ข้าว

3,000

929

500

มะม่วง

200

-

2,500

ข้าวโพด

1,060

768

1,000

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก, 2550


  สภาพการปกครอง

    การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
    แนวทางการพัฒนา
     1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิภาพของประชาชน
     2. ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
     3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     4. การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology