โครงสร้างองค์กร
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว้า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายณรัศม์ แก้วปัญญาศารัศม์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 092 4162871
 
นางสาว จุฑาภัทร ปลั่งศรี
คนงานทั่วไป
 
นางสาวเรนุมาศ เทียบกลึง
คนงานทั่วไป
 
นายไพรวัน ประสานญาติ
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
 
นายถนอม กำปันทอง
คนงานประจำรถขยะ
 
นายบรรเทิง สุนาอาจ
คนงานประจำรถขยะ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology