โครงสร้างองค์กร
 
กองการศึกษา ศาสนาฯ
 
นายอนันตเดช โชตินอก 065-1054656
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายมณุพงษ์ กองดารัตน์ 089-9875931
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
นางสาวพิกุล แสนแก้ว 082-1450905
ครู
 
นางวาสนา ชาลีเปรี่ยม 083-3833032
ครู
 
นางสาวกชนิภา ศรีรักษ์ 064-6923766
ครู
 
นางสาวสายฝน กำลา 098-2139236
ครู
 
นางสาวดวงชีวัน ขอพันดุง
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวนิตยา กันหาทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสุกัญญา จงแจ้งกลาง
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวอรุณ คงไธสง
ผู้ดูแลเด็ก
 
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา อินทรจร
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวรัตนา ไพกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวภัทรวรรณ วังหอม
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสมหญิง พิมสำราญ
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวพิชญาดา โสขันตี
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสิริกร ศรีเลา
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวไพจิตร เกตุนอก
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวปาหนัน พิศนอก
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางพัชรา หามทอง
ผู้ดูแลเด็ก
 
นายวรพัทธ์ ยอดสันวิทย์
คนงานทั่วไป
 
นายธีวินท์ แจ้งจิตร
คนงานทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology