โครงสร้างองค์กร
 
กองช่าง
 
นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว้า 090-9496353
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายประทีป แหง่วกระโทก
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
นางสาวศรินภา เขียววิลัย
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
 
นายสายชล เทียวประสงค์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นายเสฐียรพงษ์ พิลาวุธ
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
นายสายยันต์ เนาวราช
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
นายณรงค์ศักดิ์ กระจายกลาง
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นาย ธนวัฒน์ ปุราทะกา
คนงานทั่วไป
 
นางสาวรมิดา จีนคง
คนงานทั่วไป
 
นายพลวัตร พรามจร
คนงานทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology