โครงสร้างองค์กร
 
สำนักปลัด อบต.
 
นางสาวอ้อนจันทร เคนเหลื่อม 088-3516490
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นางสาวอ้อนจันทร เคนเหลื่อม 088-3516490
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางสาวเปรมฌัช กำจัดภัย 063-0365962
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายภูริภัทร์ จีนคง 098-2245830
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายบุณญภัช ค้าโค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาววสุธิดา ฝายลี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 
นางสาวชลธิชา ขุนทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวดวงแก้ว โชติประทุม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวกนวรรณ ประเสริฐกุล
คนงานทั่วไป
 
นางสาวสินใจ วิชาธรรม
คนงานทั่วไป
 
นางสาวสายธาร เหลื่อมสีจัน
คนงานทั่วไป
 
นายแสง นักรบ
พนักงานขับรถยนต์
 
นายวรันพนธ์ ชัยธนาคุณาศิริ
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ)
 
นางสาว สุนิสา อุ่นอก
คนงานทั่วไป
 
นายศักดิ์ชัย นาคสกุล
พนักงานขับรถยนต์
 
นายเพิ่ม แถวเพชร
นักการภารโรง
 
นายสุรชัย วรรณปะเก
คนงานทั่วไป
 
นายนิรุท หาญมโน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
นายวีรยุทธ ไม้คต
พนักงานขับรถกู้ชีพ
 
นาย ภูวดล ศรัทธาคลัง
คนงานทั่วไป
 
นาย วายุ อุ่นอก
(ยาม)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology