โครงสร้างองค์กร
 
สำนักปลัด อบต.
 
นางสาวอ้อนจันทร เคนเหลื่อม 088-3516490
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นางสาวเปรมฌัช กำจัดภัย 063-0365962
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวอ้อนจันทร เคนเหลื่อม 088-3516490
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายบุณญภัช ค้าโค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายภูริภัทร์ จีนคง 098-2245830
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นางสาววสุธิดา ฝายลี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 
นางสาวดวงแก้ว โชติประทุม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
นายแสง นักรบ
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวชลธิชา ขุนทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายวรันพนธ์ ชัยธนาคุณาศิริ
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ)
 
นายเพิ่ม แถวเพชร
นักการภารโรง
 
นางสาวสินใจ วิชาธรรม
คนงานทั่วไป
 
นายศักดิ์ชัย นาคสกุล
พนักงานขับรถยนต์
 
นายนิรุท หาญมโน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
นางสาวสายธาร เหลื่อมสีจัน
คนงานทั่วไป
 
นายสุรชัย วรรณปะเก
คนงานทั่วไป
 
นายวีรยุทธ ไม้คต
พนักงานขับรถกู้ชีพ
 
นายวรพัทธ์ ยอดสันวิทย์
คนงานทั่วไป
 
นางสาวกนวรรณ ประเสริฐกุล
คนงานทั่วไป
 
นาย วายุ อุ่นอก
ยาม
 
นางสาว สุนิสา อุ่นอก
คนงานทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology