ดาวน์โหลด
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การบริหารงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู อบต.พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ.2565
 - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 - การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565
 - ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ.๒๕๖๖
 - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
 - ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology