ดาวน์โหลด
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การบริหารงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
 - แบบสรุปผลการจัดซื้อจีดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนรอบเดือนธันวาคม2563
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนรอบเดือนมกราคม2564
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนรอบเดือนกุมภาพันธ์2564
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนรอบเดือนตุลาคม2563
 - แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนรอบเดือน มีนาคม 2564
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนรอบเดือนเม.ย.64
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนรอบเดือน พ.ค.64 4/6/64
 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน ตุลาคม 64
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน พฤศจิกายน 64
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน ธันวาคม 64
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน มกราคม 2565
 -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน กุมภาพันธ์ 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน มีนาคม 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(1ต.ค.63-30ก.ย.64)
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน สิงหาคม 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
 - สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน พฤศจิกายน 65
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน ธันวาคม 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน ตุลาคม 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน มกราคม2566
 - สรุปผลการดำเนินการซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
 - ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน กันยายน 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology