ดาวน์โหลด
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การบริหารงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 No Gift Policy 2567
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2561-2563
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563
 - แผนอัตรากำลัง3ปี2564-2566
 - แผนพัฒนาบุคลากร ปี2564-2566
 - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
 - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 - ปรกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569
 - แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2567-2569
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology