วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เวลา 10:00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักได้จัดประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดย นายวุฒิไกร ผิวขาว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อราชการต่าง ๆ และกิจกรรมภายในเดือนกุมภาพันธ์ รับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน

และประกาศตนเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ

หน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อย่างเคร่งครัด ณ ห้องปรชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อัพเดทเมื่อ : 28-02-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology