วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
“ชุมชนพอเพียง ราษฎรเป็นสุข  เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีการบริหารจัดการที่ดี  ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักมี ดังนี้
    1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดให้มีการบำรุงรักษาการคมนาคม จัดให้มีการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รักษาความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบในชุมชน
    2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพของคน ครอบครัว ให้สามารถพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมส่วนรวม
    3. การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม  ตลอดจนภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน  และส่งเสริมทางด้านการศึกษา
    4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  จัดหาน้ำให้เพียงพอแก่ความต้องการ  พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในชุมชน5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  รับรู้ข่าวสารทันเหตุการณ์  เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
    1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
    2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
    3. สนับสนุนการศึกษา  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์
    5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชน


Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-874130
E-mail : admin@nayangklak.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology