พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติให้พื้นที่ของตำบลที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองพัทยา หรือสุขาภิบาล ซึ่งหมายถึงพื้นที่ส่วนที่ซ้อนอยู่กับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นสภาตำบลซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคลการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งโดยยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 3 ปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านละ 2 คนส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

โครงสร้าง อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
สภา อบต.
องค์ประกอบ
สภา อบต. หมู่บ้านละ 2 คน
อบต.มี 2 หมู่บ้าน มี ส.อบต.หมู่ละ 3 คน
อบต.มี 1 หมู่บ้าน มี อบต.ได้ 6 คน
คณะผู้บริหาร อบต.
องค์ประกอบ
1. นายก อบต.
2. รองนายก อบต. 2 คน

   
 
องค์ประกอบ
1. ปลัด อบต.
2. ส่วนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น


   


Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-874130
E-mail : admin@nayangklak.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology