หัวข้อ
วันที่
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ่ายขาดเเงินสะสม) 07-11-2019
     รับจ่าย ทดลอง ประจำปี 2562 22-10-2019
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 4 งบประมาณ 2562 22-10-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องกำหนดอัตราเสื่อมราคามูลค่าทรัพย์สิน 01-10-2019
     ประกาศเรื่องให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 01-10-2019
     ประกาศ เรื่องให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 01-10-2019
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24-09-2019
     ประกาศการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 05-09-2019
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 3 งบประมาณ 2562 11-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 3109 ชย เนื่องจากได้ครบกำหนด... 13-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว็คและซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9098 ชย เเนื่องจากครบกำหนดระยะเว... 10-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเพื่อในรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ขององค์การบริห... 07-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 07-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มทอง พุ่มเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 03-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายางกลัก (บ้านเก้าสัมพันธ์ หมู่ 16) องค์การบริหา... 02-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุเครื่องแต่งกายพนักงานงานประจำรถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 02-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงสัญลักษณ์) องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจกรรมและกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลา... 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรย์การแพทย์ สำหรับช่วยชีวิตเบื้องต้นประจำรถกู้ชีพขององค์การ... 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)เพ่อช้นกิจกรรมและกิจการขอองค์การบริหารส่วนตำบลนา... 29-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) เพื่อใช้ในกิจกรรมและกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนา... 29-04-2019
     รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562 17-04-2019
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 28-03-2019
     ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกเก็บภาษี อบต.นายางกลัก ประจำปี 2562 26-02-2019
     รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562 23-01-2019
     งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 03-12-2018
     รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2561 03-12-2018
     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 21-11-2018
     ประชาสัมพันธ์กำหนดออกเก็บภาษี อบต.นายางกลัก ประจำปี 2561 05-02-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง การใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อบต.... 03-10-2017
     ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก พ.ศ.2560... 03-10-2017
     โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ... 11-09-2017
     ปณิธานความดี ปีมหามงคล 16-11-2015
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห... 20-07-2015
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (น... 20-07-2015
     รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ร... 24-04-2015
     ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 1 16-10-2014
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ 15-10-2014
     ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2558-2560 01-10-2014
     ขอเชิญสัมผัสหมอก หยอกดอกกระเจียว เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ประจำปี2557 13-06-2014
     ประชาสัมพันธ์เวบไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 17-07-2013
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 04-06-2013
     แจ้งการโอนเงิน อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน 16-05-2013
     พิธีเปิดงานเทศกาลดอกเจียวงาม ปี 2553 06-10-2010
     รู้จักวิธีสู้หวัด 2009 20-08-2009
     แผ่นพับรณรงค์เรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009 03-08-2009
     จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า 03-08-2009
     คู่มือประชาชนเรื่องการป้องกันโรคใข้หวัดใหญ่ 2009 03-08-2009

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : admin@nayangklak.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology