หัวข้อ
วันที่
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเขากรด บ้านนายางกลัก หมู่ 1 17-09-2020
     ประกาศประกาศราคาจ้างก่อสร้างฝายลำกระจวน บ้านโคกสะอาด หมู่ 6 17-09-2020
     ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายลำกระจวน บเานโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จั... 17-09-2020
     ประกาดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเขากรด บ้านนายางกลัก หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก 10-09-2020
     ประกาดราคาจ้างก่อสร้างฝายลำกระจวน บ้านโคกสะอาด หมู่ 6 ตำบลนายางกลัก 10-09-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง ขยายการยื่นแบบแสดงรายการการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 10-09-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและคัดค้านการประเมินภาษีที่ดิน... 10-09-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10-09-2020
     ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเขากรด บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังห... 03-09-2020
     ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฝายลำกระจวน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชั... 03-09-2020
     ประกาศ การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2020
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 13-08-2020
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10-08-2020
     ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 04-08-2020
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 3 งบประมาณ 2563 13-07-2020
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายง่ายประจำปี พ.ศ.2563 09-06-2020
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 09-06-2020
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ ศ 2563 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยศาลเจ้าพ่อ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านโคกสะอาด-บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายซับหงษ์ ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยมะยมหวาน ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ 09-06-2020
     ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านวังช้าง-วัดพระพุทธบาท ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านโนนเจริญ-เขาน้อย หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านโนนจำปา-บ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านโนนจำปา-บ้านโคกอนุ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบุญค้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล คุ้มโรงมินทร์ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล คุ้มซับสเลเต ซอยทองดี หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านโคกสะอาด-บ้านครองไทร ช่วงที่1 หมู่ที่ 7 บ้านครองไทร 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล คุ้มโชคสัมพันธ์ หมู่ที่ 16 บ้านเก้าสัมพีนธ์ 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง 09-06-2020
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านเทพนิมิต ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 09-06-2020
     ประชาสัมพันธ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆขอ... 13-05-2020
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 2 งบประมาณปี 2563 09-04-2020
     ประกาศเขตพิ้นที่ประสบสาะารณภัย(ภัยแล้ง)ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต 20-03-2020
     ประกาศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 17-03-2020
     ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 28-01-2020
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 1 งบประมาณปี 2563 07-01-2020
     ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านเทพนิมิต สายหลักบ้านเทพนิมิตช่วงที่ 3 กม.ที่ 9+480 ถึง กม... 03-12-2019
     ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มซับสเลเต ช่วงที่ 3 หมู่ 10 บ้านห้วยหินฝน ด้วยวิธีประกาดราคา... 02-12-2019
     ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มโคกมะกอก - บ้านโนนจำปา หมู่ 9 บ้านโคกอนุ ด้วยวิธีประกาดราคา... 02-12-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด จำนวน 3 สาย 28-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13,หมู่่ 17 และ หมู่ 14 จำนวน 3 โครงการ 26-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5และหมู่ 7 จำนวน 2 โครงการ 26-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตปูแอสฟัสติกก์ หมู่ 16 จำนว... 22-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ 21-11-2019
     ประกาศใชราคคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9,หมู่ 10 และ หมู่ 12 จำนวน 3 โครงการ 21-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 14,ซ่อมแซมระประปาหมู่บ้าน หมู่ 11และเสริมฝายคสล.ลำห้วยน้อย หมู่ 11 จำ... 20-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ 14 หมู่ 13 และ หมู่ 17 จำนวน 3 โครงการ 19-11-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 จำนวน 4โครงการ 15-11-2019
     ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จำนวน 2 โครงการ 15-11-2019
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ่ายขาดเเงินสะสม) 07-11-2019
     รับจ่าย ทดลอง ประจำปี 2562 22-10-2019
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 4 งบประมาณ 2562 22-10-2019
     ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จำนวน 2โครงการ 14-10-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่องกำหนดอัตราเสื่อมราคามูลค่าทรัพย์สิน 01-10-2019
     ประกาศเรื่องให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 01-10-2019
     ประกาศ เรื่องให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 01-10-2019
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24-09-2019
     ประกาศการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 05-09-2019
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 3 งบประมาณ 2562 11-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 3109 ชย เนื่องจากได้ครบกำหนด... 13-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว็คและซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9098 ชย เเนื่องจากครบกำหนดระยะเว... 10-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเพื่อในรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ขององค์การบริห... 07-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 07-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มทอง พุ่มเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 03-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายางกลัก (บ้านเก้าสัมพันธ์ หมู่ 16) องค์การบริหา... 02-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุเครื่องแต่งกายพนักงานงานประจำรถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 02-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงสัญลักษณ์) องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจกรรมและกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลา... 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรย์การแพทย์ สำหรับช่วยชีวิตเบื้องต้นประจำรถกู้ชีพขององค์การ... 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)เพ่อช้นกิจกรรมและกิจการขอองค์การบริหารส่วนตำบลนา... 29-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) เพื่อใช้ในกิจกรรมและกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนา... 29-04-2019
     รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562 17-04-2019
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 28-03-2019
     ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกเก็บภาษี อบต.นายางกลัก ประจำปี 2562 26-02-2019
     รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562 23-01-2019
     งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 03-12-2018
     รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2561 03-12-2018
     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 21-11-2018
     ประชาสัมพันธ์กำหนดออกเก็บภาษี อบต.นายางกลัก ประจำปี 2561 05-02-2018

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology