โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายวิชยุตม์ เหลื่อมสีจัน
ประธานสภา อบต.นายางกลัก
 
นายเด่นชัย เทียวประสงค์
รองประธานสภา อบต.นายางกลัก
 
นายอนันตเดช โชตินอก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

 
นายหนูคาร วงษ์หงกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
 
นางสอาด ธรรมมานอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
 
นายสายันต์ ปิ่นปั้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
 
นายอุดม เกษนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
 
นางธนิสร สุขสำราญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
 
นายพล ญาติรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
 
นางสาวไพริน จันทร์ทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
 
นายไปล่ อยู่พนม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
 
นายโยคี เทียบกลึง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
 
นายจิตรกร แสนโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
 
นายสมใจ หมอนพังเทียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
 
นางสาวมิรันตี เพียนขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
 
นายสมบูรณ์ ใจยุติธรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
 
นายประดิษฐ์ ยอดสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
 
นางสาวทองใส ปัญญาแจ้ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
 
นายสุมิตร พริ้งชัยภูมิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
 
นายบัวลอย พันละหาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
 
นายประสิทธิ์ มีบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
 
นายบุญรอง ปะมะคัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14
 
นายผล ร่มจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15
 
นายสำเนียง สังออน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16
 
นายสมบัติ เจริญนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14
 
นายกฤษ คงเพชรศักดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16
 
นายพีรพงศ์ หวังประสพกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17
 
นายเกรียงศักดิ์ งามสมมาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology