โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายวิชยุตม์ เหลื่อมสีจัน
ประธานสภา อบต.นายางกลัก เบอร์ 0981613760
 
นายเด่นชัย เทียวประสงค์
รองประธานสภา อบต.นายางกลัก เบอร์ 0810641184
 
นายอนันตเดช โชตินอก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

 
นายหนูคาร วงษ์หงกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เบอร์ 0879588243
 
นางสอาด ธรรมมานอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 เบอร์ 0849583541
 
นายสายันต์ ปิ่นปั้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 เบอร์ 0875030080
 
นายอุดม เกษนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 เบอร์ 0872558956
 
นางธนิสร สุขสำราญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 เบอร์ 0960917198
 
นายพล ญาติรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 เบอร์ 0824486916
 
นางสาวไพริน จันทร์ทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 เบอร์ 0837448891
 
นายไปล่ อยู่พนม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เบอร์ 0852061865
 
นายโยคี เทียบกลึง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เบอร์ 0881783435
 
นายจิตรกร แสนโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 เบอร์ 0955801949
 
นายสมใจ หมอนพังเทียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 เบอร์ 0890768904
 
นางสาวมิรันตี เพียนขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 เบอร์ 0848322164
 
นายสมบูรณ์ ใจยุติธรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 เบอร์ 0871410313
 
นายประดิษฐ์ ยอดสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 เบอร์ 0833782231
 
นางสาวทองใส ปัญญาแจ้ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
 
นายสุมิตร พริ้งชัยภูมิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
 
นายบัวลอย พันละหาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
 
นายประสิทธิ์ มีบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
 
นายบุญรอง ปะมะคัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14
 
นายผล ร่มจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15
 
นายสำเนียง สังออน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16
 
นายสมบัติ เจริญนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14
 
นายกฤษ คงเพชรศักดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16
 
นายพีรพงศ์ หวังประสพกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17
 
นายเกรียงศักดิ์ งามสมมาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology