องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
งบรายรับ รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2551
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551
 
รายการ
ประมาณการ
รายรับจริง
บาท
บาท
รายรับตามประมาณการ    
      หมวดภาษีอากรจัดเก็บเอง 10,000 16,063
      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 260,000 349,841.20
      ภาษีบำรุงท้องที่ 10,000 11,652
      ภาษีป้าย 10,000 6,356
      อากรฆ่าสัตว์    
ภาษีจัดสรรให้    
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7,800,000  
      - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9   3,425,632.26
      - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน   4,440,479.20
    ภาษีสุรา 1,100,000 1,570,192.62
    ภาษีสรรพสามิต 4,500,000 3,031,280.12
    ค่าภาคหลวงแร่ 10,000 10,219.04
    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 40,000 101,856.74
    ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 5,000 36,717
หมวดค่าธรรมเนียมอนุญาตและค่าปรับ    
    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 10,000 705
    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนััน 20,000 20
    ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 10,000 13,700
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
   รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 20,000 48,974.43
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
   ค่าขายแบบแปลน 5,000 26,000
   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 5,000 46,400
     
 
 

Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-874130
E-mail : admin@nayangklak.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology