โครงสร้างองค์กร
 
 
นายอนันตเดช โชตินอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เบอร์ติดต่อ. 065-1054656
 
นางธัญญาวัลย์ พูลเพิ่ม 084-9233422
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นางสาวอรอุมา โยธะการี
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์ติดต่อ. 089-7206175
 
นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว้า
ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์ติดต่อ. 090-9496353
 
นางอารีย์ คงเพชรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์ติดต่อ. 083-9399539
 
นายอนันตเดช โชตินอก เบอร์ติดต่อ065-1054656
ปลัดองการบริหารส่วนตำบลนายางกลักรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายวิรุณ บุญเรือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เบอร์ติดต่อ. 084-4726897
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology