โครงสร้างองค์กร
 
กองสวัสดิการสังคมฯ
 
นายวิรุณ บุญเรือง 084-4726897
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางสาวอัจฉริยาภรณ์ สอนสุภาพ 091-8627947
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
นางสาวนิลุบล พินนอก
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายภาณุพงศ์ ยี่จัตุรัส
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology