โครงสร้างองค์กร
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางอารีย์ คงเพชรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 
นายชัยวัฒน์ เหลี่ยมสิงขร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นางสาวเรนุมาศ เทียบกลึง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายบุญโฮม พินนอก
คนงานประจำรถขยะ
 
นายอนุชัย พูนสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายไพรวัน ประสานญาติ
คนงานประจำรถขยะ
 
นายถนอม กำปันทอง
คนงานประจำรถขยะ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology