โครงสร้างองค์กร
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางอารีย์ คงเพชรศักดิ์ 083-9399539
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์ติดต่อ. 083-9399539
 
นางสาวเรนุมาศ เทียบกลึง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายกมลเทพ พูนสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายไพรวัน ประสานญาติ
คนงานประจำรถขยะ
 
นายถนอม กำปันทอง
คนงานประจำรถขยะ
 
นายบรรเทิง สุนาอาจ
คนงานประจำรถขยะ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology