โครงสร้างองค์กร
 
กองการศึกษา ศาสนาฯ
 
นายอนันตเดช โชตินอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก รักษาราชการหัวหน้าส่วนการศึกษา
 
นางสาวเปรมฌัช กำจัดภัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
นางสาวพิกุล แสนแก้ว
ครู
 
นางวาสนา ปะมะฆัง
ครู
 
นางสาวกชนิภา ศรีรักษ์
ครู
 
นางสาวดวงชีวัน ขอพันดุง
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสายฝน กำลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวนิตยา กันหาทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางพัชรา หามทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวสุกัญญา จงแจ้งกลาง
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวอรุณ คงไธสง
ผู้ดูแลเด็ก
 
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา อินทรจร
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวทิวาพร อยู่สบาย
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวรัตนา ไพกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวภัทรวรรณ วังหอม
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางณรัฐวรรณ ชัยธนาคุณาสิริ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวสมหญิง พิมสำราญ
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวพัชรินทร์ ยางสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสิริกร ศรีเลา
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวอันชลี ทิพรอด
ผู้ดูแลเด็ก
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology