โครงสร้างองค์กร
 
กองช่าง
 
นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว้า
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายเสฐียรพงษ์ พิลาวุธ
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
นายสายยันต์ เนาวราช
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
นายชัยณรงค์ ถนอมธรรม
คนงานทั่วไป
 
นายวรันพนธ์ ชัยธนาคุณาศิริ
คนงานทั่วไป
 
นายสายชล เทียวประสงค์
คนงานทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology