โครงสร้างองค์กร
 
กองคลัง
 
นางสาวอรอุมา ถนอมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวสุตาภัทร ขันแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 
นางยุพา นักรบ
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางสาวกัลยรัตน์ ชัยเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
 
นางสาวกุลจิรา พูลพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
 
นางสาวยุภาพร วังหอม
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวสมฤทัย ทองมาก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
นายกิติคุณ ล้ออุทัย
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology