โครงสร้างองค์กร
 
สำนักปลัด อบต.
 
นางสาวอ้อนจันทร เคนเหลื่อม 088-3516490
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นางสาวเปรมฌัช กำจัดภัย 063-0365962
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวอ้อนจันทร เคนเหลื่อม 088-3516490
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายภูริภัทร์ จีนคง 098-2245830
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นางสาวดวงแก้ว โชติประทุม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
นายวรันพนธ์ ชัยธนาคุณาศิริ
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ)
 
นายเพิ่ม แถวเพชร
นักการภารโรง
 
นายแสง นักรบ
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวสินใจ วิชาธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายศักดิ์ชัย นาคสกุล
พนักงานขับรถยนต์
 
นายนิรุท หาญมโน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
นางสาวสายธาร เหลื่อมสีจัน
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสุรชัย วรรณปะเก
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายวีรยุทธ ไม้คต
พนักงานขับรถกู้ชีพ
 
นางสาวชลธิชา ขุนทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายณธพล พันธ์ภูมิ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายวรพัทธ์ ยอดสันวิทย์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology