โครงสร้างองค์กร
 
สำนักงานปลัด อบต.
 
นายอนันตเดช โชตินอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นางธัญญาวัลย์ พูลเพิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวอ้อนจันทร เคนเหลื่อม
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางอรพันธ์ บุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวยุพา พินนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายภูริภัทร์ จีนคง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายเพิ่ม แถวเพชร
นักการภารโรง
 
นายแสง นักรบ
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวสินใจ วิชาธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายศักดิ์ชัย นาคสกุล
พนักงานขับรถยนต์
 
นายนิรุท หาญมโน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
นางสาวสายธาร เหลื่อมสีจัน
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวชาลินี บุญเลี้ยง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายวีรยุทธ ไม้คต
พนักงานขับรถกู้ชีพ
 
นางสาวชลธิชา ขุนทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวดวงแก้ว โชติประทุม
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology