โครงสร้างองค์กร
 
สำนักปลัด อบต.
 
นางธัญญาวัลย์ พูลเพิ่ม 084-9233422
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นางธัญญาวัลย์ พูลเพิ่ม 084-9233422
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวอ้อนจันทร เคนเหลื่อม 088-3516490
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางอรพันธ์ บุญเรือง 086-1578235
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายภูริภัทร์ จีนคง 098-2245830
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นางสาวยุพา พินนอก 096-8707034
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวดวงแก้ว โชติประทุม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
นายเพิ่ม แถวเพชร
นักการภารโรง
 
นายแสง นักรบ
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวสินใจ วิชาธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายศักดิ์ชัย นาคสกุล
พนักงานขับรถยนต์
 
นายนิรุท หาญมโน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
นางสาวสายธาร เหลื่อมสีจัน
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวชาลินี บุญเลี้ยง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายวีรยุทธ ไม้คต
พนักงานขับรถกู้ชีพ
 
นางสาวชลธิชา ขุนทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายณรงค์ศักดิ์ กระจายกลาง
คนงานทั่วไป
 
นายสุพจน์ เศรษฐี
ยาม
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology