ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การบริหารงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 กิจการสภา อบต.
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
 - แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ผอ. กองคลัง
 - แต่งตี้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง
 - แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 - แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัด อบต.
 - แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology