ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การบริหารงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 กิจการสภา อบต.
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศ ก.กลางการคัดเลือกแต้งตั้งประเภท
 - ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 2563
 - ประกาศหลักเกณฑ์์การเลื่อนค่าตอบแทน 1 2563
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
 - หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำลงตำแหน่งสาย
 - หลักเกณฑ์แผนพัฒนาบุคลากรปี2561-2563
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology