ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
 - คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุ
 - แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 - คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
 - ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
 - คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
 - ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : admin@nayangklak.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology