ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
 - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2562
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง การกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการในการให้บริการประชาชน
 - โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2560
 - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : admin@nayangklak.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology