ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วตำบลนายางกลัก ประจำปี 2561
 - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561
 - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2562
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนชั้นเงินเดือนของพนักงานครู ประจำปี พ.ศ. 2562
 - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2562
 - ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ปี พ.ศ. 2562
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : admin@nayangklak.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology